• کیسه های نایلکسی نسبت به کیسه های نایلونی ازدیاد طول کمتری در هنگام حمل بار دارندو وزن بیشتری را تحمل می کنند.

  • کیفیت چاپ در کیسه های نایلونی بمراتب بهتر از کیسه های نایلکسی می باشد.

  • کیسه های دسته بندی و دسته تقویت فقط در نوع نایلونی قابل ارایه می باشد.

 تعداد بیشتر کیسه های نایلکسی در ابعاد برابر نسبت به کیسه های نایلونی در واحد کیلو گرم.