انتخاب مدیر عامل شرکت به عنوان چهره ماندگار صنعت و صادرات ایران 

ادامه مطلب

 

 

شرکت بجنورد پلاستیک با مدیریت آقای حیدر حیدریان در طی سالهای فعالیصنعتی 

کسب عنوان چهره ماندگار صنعت ایران 

کسب عنوان چهره ماندگار صادرات ایران 

دریافت لوح تقدیر از نماینده  سازمان ملل در ایران