آقای حیدر حیدریان رئیس هیئت مدیره شرکت بجنورد پلاستیک به عنوان چهره ماندگار صنعت ایران شناخته شدند.